معنی محتمل اقلید و خُنج و بوانات و ارسنجان

معنی محتمل اقلید و خُنج و بوانات و ارسنجان

نظر به معنی سنسکریتی یعنی بسته و کلمه معرب اقلید (کلید) آن اشاره به حصار این شهر بوده است:
ابن بلخی در کتاب فارسنامه خود که بین سال‌های ۵۰۰ تا ۵۵۰ هجری قمری نگاشته‌است، در مورد اقلید می‌گوید: ” اقلید، شهرکی کوچک است و حصاری دارد و جامع و منبر دارد و هوای آن سردسیر است و آب آن خوش است و روان و میوه و غله از هر نوع است “.

حمداله مستوفی در کتاب نزهت القلوب می‌نویسد: ” اقلید شهری کوچک است و حصاری دارد و هوایش معتدل است و آب روان دارد و در او از همه نوع میوه است و غله. سورمق و ارجمان از توابع اقلید است .”

आकलित  adj.  Akalita  fastened

نام شهرک خُنج فارس به صورت خوَنج در اوستایی به معنی محل درخشان است. نام قصبه خونج میانه که اکنون آقکند (روستای سفید) است، گواه آن است.
بوان-ات را میشود به معنی محل خوش و آب و هوا گرفت.
نام ارسنجان به صورت اَرِثَ-ن-گان به معنی محل سود و بهره است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.