ریشۀ واژۀ فریاد

ریشۀ واژۀ فریاد:

در سنسکریت برای فریاد فارسی می توان چنین ریشه ای یافت:

प्र adverb pra very, वाद adj. vAda causing to sound

ولی هیئت پهلوی فرَ-هات معنی بسیار یاد کردن (فریاد یاری) را می دهد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.