معنی محتمل زادراکارتا (نام قدیم ساری)

معنی محتمل زادراکارتا (نام قدیم ساری)
Za(r)-dra-karta مِلک درخت میوه زرد-نارنجی (لیمو-پرتقال)
چون نامهای کهن فناکه (باغ میوه) و اسرمط آنجا را هم می توان به صورت ا-سرَ-مئثَ (محل میوه زرین) می توان به همین معنی گرفت. نام نارنجه کوتی و توسان (توشان) هم که برای ساری آورده اند به ترتیب به معنی محل باغهای نارنج و جایگاه پر توشه است.
در نقشه های بطلمیوسی نام استرآباد (آبادی سترگ) به صورت ابربینا (بسیار گسترده و سترگ باشنده) آمده است. زادراکرت تنها شباهت صوتی به استرآباد دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.