مشابه های سنسکریتی سیر و سرکه

مشابه های سنسکریتی سیر و سرکه

نامهای ایرانی سیر (سیرکَو، سیک پهلوی) و سرکه با کلمات سنسکریتی سگره (حاوی مواد سمّی) و چوکره (ترشک، سرکه) مطابقت می نمایند:

सगर adj. sagara containing poison
चुक्र m.n. cukra sorrel
चुक्र m.n. cukra vinegar made by acetous fermentation

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.