ریشۀ یونانی واژۀ عروس

ریشۀ یونانی واژۀ عروس

واژۀ عروس عربی و اِریشو سریانی به معنی عروس و داماد بر گرفته از واژۀ اِروس یونانی به معانی عشق جنسی و خدای عشق به نظر می رسند:

اروس (به یونانی: Ἔρως) به معنی عشق جنسی، در اسطوره‌های یونان خدای عشق بود.

Image may contain: 1 person

You might also like
1 Comment
  1. javad Mofrad says

    The Greek ἔρως, meaning “desire,” comes from ἔραμαι “to desire, love”, of uncertain etymology. R. S. P. Beekes has suggested a Pre-Greek origin.[4]

Leave A Reply

Your email address will not be published.