مطابقت آریاورته و آریاویج با خوارزم

مطابقت آریاورته و آریاویج با خوارزم

گیگر نام خوارزم را به معنی سرزمین غذا گرفته است و نام آریاورته آریائیان هندی نیز در این رابطه به معنی سرزمین معاش و غذای آریائیها است.
वर्त m. varta livelihood
گرچه نام خوارزم به اوستایی به معنی سرزمین زمستان سخت نیز مفهوم میشده است که فرگرد اول کتاب وندیداد آنجا را تحت نام ایران ویج (سرزمین اصلی آریائیها) دارای ۹ماه زمستان توصیف کرده است و نیز اشاره به وجود سمبل مار سرخ (توتم روکسولانها، ماساگتها) در آن حوالی نموده است. ریگ ودا هم در مورد آریاورته می گوید که در آن صد زمستان و صد خزان روی داده است. در عهد ساسانی ایرانیان، ایرانویج را با اطراف کوه سهند (محل آتشکدۀ آذرگشنسب قدیمی) و هندوان، آریاورته را با اطراف کوه هیمالیا مطابقت می داده اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.