اتیمولوژی محتمل تخت و تخته و خط

اتیمولوژی محتمل تخت و تخته و خط

به نظر می رسد تخت و تخته از ترکیب واژه های اوستایی و سنسکریتی تا/تایه (کشیده، گسترده، صاف) و خَد/خَته (تراشیده شده، کنده کاری شده) عاید شده باشد. واژهٔ خط نیز معرب از این جزء دوم به نظر می رسد، یعنی نوشته ای که از طریق خراش و کنده کاری عاید شده است:
तायते verb 1 tAyate {tAy} spread
खात n. khAta Ditch, खाति f. khAti digging

واژهٔ سنسکریتی کتَ-کتایه یعنی رنده کردن (منسوب به کَنده کاری کردن) نیز گواه آن است:
कटकटापयति verb kaTakaTApayati {kaTakaTAya} grate

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.