معنی نامهای ایشکوز و سکا و آلان تورانیان (اسکیتان)

معنی نام ایشکوز و سکای تورانیان (اسکیتان)

معنی نامهای ایشکوز و سکا و آلان تورانیان (اسکیتان)

واژهٔ اَسکه ختنی به معنی گوزن بسیار جالب است. چون آثار باستانی کشف شده از گورکانهای اسکیتان (ایشکوزاها)، از جمله تندیس گوزن زرین نشانگر آن است که گوزن پیش اسکیتان مقدس بوده است. نام ایشکوزای ایشان را می توان گرامی دارندهٔ گوزن گرفت. در باور اساطیری مغولان، مغول‌ها زادهٔ یک گرگ نر (سمبل هون‌ها) و یک گوزن ماده (سمبل ایشکوزاها) بوده اند. سکا هم در سنسکریت به معنی نوعی حیوان وحشی (تور) می تواند همان اسکه ختنی (گوزن) یا بزکوهی باشد. آبایف نام سکا (شکه) و الان را به صورت اُستی اِلن (گوزن) مربوط به گوزن توتم سکاها و مرکب خورشید نزد آنان می‌داند. نام کرُواتها (اعقاب روکسلانها، پرستندگان گوزن درخشان) به صورت کورو-وَت لغت سنسکریت به معنی گرامی دارندگان گوزن است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.