کلیه عناوین

BLOG SITEMAP:
Posts (2233)  
   ۱.  اتیمولوژی اَپاختر و زَرَتوشتره
   ۲.  اتیمولوژی آیَفت (حاجت خواستن)
   ۳.  معنی کشخوان و توریج
   ۴.  ریشهٔ واژه های سِتم و شَته
   ۵.  معنی و اتیمولوژی نام رُستم
   ۶.  معنی نام زرتشت (زرتوشترا)
   ۷.  مطابقت افرواک با تارگیتای
   ۸.  رد پای اهورامزدا و اهریمن در اسطورهٔ ابراهیم تورات و قرآن
   ۹.  مطابقت عُزَیر و متاترونِ قرآن و تلمود با ایزد مهر
   ۱۰.  رد پای ایلیاد و اودیسه در تورات و قرآن
   ۱۱.  مآخذ نام و نشان ابراهیم اساطیری
   ۱۲.  مطابقت الداد و مداد تورات با اردوان دوم و مهرداد دوم اشکانی
   ۱۳.  در باب اتیمولوژی سگ و سکا
   ۱۴.  اتیمولوژی آساره یعنی ستاره به دزفولی
   ۱۵.  معنی نام رشخوار/رشتخوار ترتبت حیدریه و رشت
   ۱۶.  نام گیلها می تواند به معنی پوشندگان لباس چرمی باشد.
   ۱۷.  معادلهای ایرانی عمو و عمه و خاله و خالو (دایی)
   ۱۸.  مطابقت الیصابات و زکریا با اِلی-شاپاش و زیکِر
   ۱۹.  اتیمولوژی نام کفشدوزک
   ۲۰.  اتیمولوژی اَخگر (آک-گر، شرارهٔ آتش)
   ۲۱.  در نام و نشان ایلیای نبی (ایلیاس) تورات از حماسهٔ ایلیاد یونانیان الهام گرفته اند
   ۲۲.  معنی نام کَرَج
   ۲۳.  معنی نام الههٔ آبهای اوستا (اَرِدوی سورَ اَناهیتَ)
   ۲۴.  داستان هوشع تورات (یوشع) را از اسطورهٔ ایرانی هوشنگ (هوشه) اخذ کرده اند
   ۲۵.  مطابقت هارون تورات و قرآن با حائوران (حورون) خدای سامی غربی
   ۲۶.  اتیمولوژی پارس
   ۲۷.  قم مرکز تجمع مغان و مسمغان کهن
   ۲۸.  مطابقت چاه جمکران با کانسویه (کیانسیه) در اوستا (Jamkaran’s well is Kansoya in Avesta)
   ۲۹.  اتیمولوژی هاون
   ۳۰.  اتیمولوژی دختر و پسر
   ۳۱.  فلسفهٔ ایرانشهری دکتر جواد طباطبایی چیست و آیا تفکر ایرانشهری یک تفکر پان است؟
   ۳۲.  معنی طاق بُستان (تاق وُسان)
   ۳۳.  معنی نام اقوام کیمری ریفات و توگرمه در تورات
   ۳۴.  اتیمولوژی آفرین
   ۳۵.  Are Heimdall and Svantovit and Targitai identical?
   ۳۶.  معنی باد ویتِر
   ۳۷.  در مورد ریشهٔ واژهٔ خیابان
   ۳۸.  اتیمولوژی ستیغ
   ۳۹.  اتیمولوژی آخشام آذری (هنگام غروب)
   ۴۰.  اتیمولوژی اختر
   ۴۱.  شمال و جنوب در زبانهای هندوایرانی و سامی
   ۴۲.  در مورد نام و نشان آکاتزیرها
   ۴۳.  مطابقت نام جیرکها و تیساگتهای خبر هرودوت با قبچاقها و پچنگ ها
   ۴۴.  محل ناحیهٔ ساپاردای باستانی
   ۴۵.  محل دژ ماننایی آرسیانشی
   ۴۶.  معنی نام روستای بارزیل مشکین شهر
   ۴۷.  مَسی نام باستانی گوجه قلعه (فناسپه)
   ۴۸.  محل دهکده های باستانی لالاگا و بارا در زاموا
   ۴۹.  آیا منظور از منصور حلاج خود المقتدر بالله نیست؟
   ۵۰.  Vad betyder namnet Same?
   ۵۱.  واژه های نکته و نقطه معرّب می نمایند
   ۵۲.  اتیمولوژی خیابان
   ۵۳.  عُقاب واژه ای معرّب است
   ۵۴.  Asgård och Idavallen
   ۵۵.  Etymology of the name Budapest
   ۵۶.  اتیمولوژی نام بوداپست
   ۵۷.  اتیمولوژی تهران و تبریز
   ۵۸.  محل دژهای باستانی کیت پات و بیت ماتی و امّارو
   ۵۹.  مزار منسوب به معصومهٔ قم متعلق به عاصم بن کوشید به نظر می رسد
   ۶۰.  مطابقت نیکّور مرکز پارسوا با ننور
   ۶۱.  تپه حسنلو همان ایزیرتو پایتخت ماننا بوده است
   ۶۲.  نام اُشنویه بر گرفته از چشمهٔ آبگرم آن است
   ۶۳.  مطابقت هیپار دیپ ها با ساگارتیان مادی (نیاکان گورانها)
   ۶۴.  مطابقت آلّابریا و سینی هینو با سردشت و پیرانشهر (خانا، خانه)
   ۶۵.  معنی نام بوسنی
   ۶۶.  مطابقت نامهای پاپهی، کورتی و کیمری با کُرد
   ۶۷.  معنی نام درخت گَز
   ۶۸.  معنی تور و سئیریمه و داهی
   ۶۹.  معنی نام قبایل منسوب به سلم و تور و ایرج
   ۷۰.  اتیمولوژی آسمان
   ۷۱.  شباهت پرچم آشوریان به پرچم هخامنشیان
   ۷۲.  احتمال ریشهٔ تمام ایرانی خداحافظ
   ۷۳.  معنی نام جشن سده
   ۷۴.  معنی بَج و بَخ و نَج
   ۷۵.  مطابقت همای و سیمرغ با آنزو
   ۷۶.  اتیمولوژی اورنگ و اریکه و منبر
   ۷۷.  اتیمولوژی کُلاف (کُلاه) و کَلاف و کَلاوهٔ اذری (جای انباشتن علوفه)َ
   ۷۸.  اتیمولوژی تاج و تیاره و کیدار[یس]
   ۷۹.  مأخذ واژهٔ «را»
   ۸۰.  معنی محتمل هون، خزر، قزاق، اوغوز، اویغور و ارانی
   ۸۱.  معنی نام کیدار و برخی از کیداریها
   ۸۲.  معنی نام پشّه ای
   ۸۳.  معنی نام پشتونها و نامهای کهن ایشان
   ۸۴.  اتیمولوژی واژهٔ horse
   ۸۵.  اتیمولوژی پستان
   ۸۶.  معنی دروانشاه
   ۸۷.  مفهومی که هندوایرانیان برای الکسندر (اسکندر) قائل شده اند
   ۸۸.  مطابقت دزمار با ورزقان
   ۸۹.  دارمرزین (محدودهٔ خصوصی)
   ۹۰.  Svear betyder egentligen edsvuren
   ۹۱.  شهر بلید مرکز ورنگ (وارنگ، سوئد) همان بیرکه به نظر می رسد
   ۹۲.  اتیمولوژی محتمل واژهٔ پهلوی گَجستک (گُجستک)
   ۹۳.  مطابقت زروان با آنو و آنزو
   ۹۴.  تاریخ تولد زرتشت سپیتمان
   ۹۵.  هفت هلکهٔ (فلکهٔ) سارویه
   ۹۶.  معنی فشافویه (فشابوریه)
   ۹۷.  Etymology of Marduk
   ۹۸.  تثلیث خدایان هندوایرانی منشأ بابلی دارند
   ۹۹.  Nordbefolkningen, asio (viso), varank och bora i Abu Rayhan Birunis rapport
   ۱۰۰.  اتیمولوژی دلیر
   ۱۰۱.  مطابقت اوکسیان (هوَ-وَخشیان) با بختیاری ها
   ۱۰۲.  مردمان شمالی آسیو (ویسو)، ورانک و بوره در خبر ابن فضلان
   ۱۰۳.  معانی محتمل ولتوار (یلتوار/بلتوار)
   ۱۰۴.  معنی محتمل ارتته
   ۱۰۵.  اتیمولوژی واژه های بوگاتیر و بهادر
   ۱۰۶.  مشابهت اسطورهٔ دلی دُمرُل کتاب ده ده قورقود قفقازیها با دوبرینیای روسها
   ۱۰۷.  مطابقت شهر ایلتیرگزی با ارگوازی
   ۱۰۸.  برخی اشتراکات در روایات مربوط به بودا و زرتشت
   ۱۰۹.  معنی نام بتهای صلصال و شمامه
   ۱۱۰.  معانی پامیر (بام دنیا) و بامیان
   ۱۱۱.  معنی محتمل نام زاولستان (زابلستان)
   ۱۱۲.  ریشهٔ کلمات معرّب سبک و سِکّه
   ۱۱۳.  واژه های قُلّه و قلعهٔ عربی معرّب از زبانهای هندواروپایی به نظر می رسند
   ۱۱۴.  مطابقت برزوی اساطیری با آریوبرزن تاریخی
   ۱۱۵.  معانی غور و غرجستان
   ۱۱۶.  معانی نامهای کهن یزد
   ۱۱۷.  مطابقت کوه اوستایی سائیریونت با شیرکوه
   ۱۱۸.  معانی نامهای بلخ و مزار شریف
   ۱۱۹.  ضحاک از افسانه های باستانی تا واقعیت زمان ما
   ۱۲۰.  مطابقت آدریاسپ (زریاسپ) با مزار شریف
   ۱۲۱.  مطابقت هپتالان با گروههای شرقی آلان
   ۱۲۲.  معنی مار غاشیه
   ۱۲۳.  معانی محتمل تات
   ۱۲۴.  معانی نامهای بلخ
   ۱۲۵.  معنی محتمل آنکارا
   ۱۲۶.  معنی نام قونیه (ایکونیهٔ باستانی)
   ۱۲۷.  اتیمولوژی چنته و تنچه
   ۱۲۸.  افغان به معنی مردم کناری
   ۱۲۹.  معنی نام مَرداس
   ۱۳۰.  اتیمولوژی چاریکار (چاریکاران)
   ۱۳۱.  مطابقت یاسوج با سیماش باستانی
   ۱۳۲.  معنی اهواز و خوزستان
   ۱۳۳.  ضحاک از افسانه های باستان تا واقعیت زمان ما
   ۱۳۴.  Czechs are chauci (Chauken)
   ۱۳۵.  معانی محتمل نام روستاهای چیکان و چیلان شهرستان مراغه
   ۱۳۶.  معنی نامهای کوه سهند
   ۱۳۷.  منشأ واژهٔ تاجیک
   ۱۳۸.  مطابقت کاسپاتیریان و پاکتیکها با کافرها و کلاشها
   ۱۳۹.  معنی شُغنان
   ۱۴۰.  معنی کیدارَ و خُتلان و چغان
   ۱۴۱.  موقعیت ایالت بیت کاری
   ۱۴۲.  ریشهٔ ایرانی واژهٔ خلیج
   ۱۴۳.  پادشاهان کیانی و نوذری اوستا
   ۱۴۴.  ریشهٔ واژهٔ معرّب طوفان
   ۱۴۵.  اتیمولوژی خیون و خلج
   ۱۴۶.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ قالی
   ۱۴۷.  معنی لفظی سپِهر و سپر
   ۱۴۸.  اتیمولوژی ویراستن (پیراستن)
   ۱۴۹.  معنی نام گروی زره (ویروی زره)
   ۱۵۰.  معنی نخیر و سداب

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(15) next >

You might also like
1 Comment
  1. ناشناس says

    There’s a wealth of information here. I’ll be back again.

Leave A Reply

Your email address will not be published.