کلیه عناوین

BLOG SITEMAP:
Posts (883)  
   ۱.  معنی گوگ و ماگوگ و یأجوج و مأجوج
   ۲.  معنی دهخوارگان (آذرشهر)
   ۳.  اتیمولوژی واژهٔ تفاله
   ۴.  معنی نام اَراک
   ۵.  ریشه های ایرانی محتمل واژهٔ معرّب عمو
   ۶.  اتیمولوژی محتمل تخت و تخته و خط
   ۷.  مطابقت نام شول-شبانکاره با پاسارگادیان
   ۸.  اتیمولوژی آژیر
   ۹.  اتیمولوژی محتمل ارتشتار و سپاه و کِرِساسپَ
   ۱۰.  معنی نام شهر داراب
   ۱۱.  سابقهٔ کاربرد واژهٔ ریشی در ایران
   ۱۲.  معنی محتمل دال و دالمن و دالبوزه (پرستو) و بوزینه و کپی
   ۱۳.  نام تُرک از زبان ایرانیان آسیای میانه بر هون‌ها (آشینا ها، گوک بوری ها) اطلاق شده است
   ۱۴.  معانی نام کُرد
   ۱۵.  سبب منحوس به شمار آمدن روز چهار شنبه
   ۱۶.  نامهای باستانی مناطقی در غرب ایران
   ۱۷.  نوروز در عیلام باستان و خوزستان حالیه
   ۱۸.  مطابقت فستیوال مادر اعظم عیلام با مهرگان بزرگ
   ۱۹.  اتیمولوژی آزاد و نژاد و افسانه و کَرَفس
   ۲۰.  معنی بَرِسمَن (برسم) و بَرسَنوم (بَرشَنوم) و برساد و سُدره
   ۲۱.  مطابقت تاماسپ حکیم اسطورهٔ کُردی شاماران با یوشت فریان اوستا
   ۲۲.  مطابقت نام سوران با کُرمانج
   ۲۳.  زروانیسم از ترکیب فرهنگ ایرانی و بابلی و یونانی عاید شده است
   ۲۴.  ریشهٔ ایرانی واژهٔ تاریخ
   ۲۵.  ریشهٔ واژهٔ خلبان (نگهبان به پیش راندن) و خلیج
   ۲۶.  زبان اوتی (ارانی) به غیر از زبان لزگی اودی بوده است
   ۲۷.  مطابقت آریاورته و آریاویج با خوارزم
   ۲۸.  معنی محتمل سیبویه
   ۲۹.  نقد هذیانی تحت عنوان فراموش شدن مادها و هخامنشیان از حافظۀ عمومی ایرانیان
   ۳۰.  اتیمولوژی لاتینی و ایرانی نام والنتَین (والنتاین)
   ۳۱.  اتیمولوژی واژهٔ اَفدَر (اَودَر) به معنی عمو
   ۳۲.  معنی نام کادوسیان
   ۳۳.  معنی لفظی نامهای بالاسگان (داغستان) و پردان (بلوچستان)
   ۳۴.  معنی کوشان و تخار و یوئه چی
   ۳۵.  مطابقت الهه سپندارمذ با اینانا/ایشتار (الههٔ آسمانی مقدس عشق) و ارتباط آن با والنتاین
   ۳۶.  معنی نامهای ویشتاسپ و پوروشسپ
   ۳۷.  مطابقت قصبهٔ اَلاک باستانی (محل پناهگاهی) با قصبهٔ هراک (هرق، محل دژ نگهبانی) در کنار روستای چیکان
   ۳۸.  اتیمولوژی محتمل واژهٔ سلحشور
   ۳۹.  اتیمولوژی بهانه
   ۴۰.  اتیمولوژی پائیز و بهار
   ۴۱.  اتیمولوژی واژۀ معرّب قهرمان
   ۴۲.  اتیمولوژی واژۀ خیابان
   ۴۳.  معنی نام جاکارتا در روایت دریانوردان ایرانی کهن
   ۴۴.  معنی محتمل نام روستای چم (در شهرستان تفت استان یزد) و جماران و جمکران
   ۴۵.  اتیمولوژی واژۀ دروغ (دروج)
   ۴۶.  معنی نام محلهٔ میار میار تبریز
   ۴۷.  اتیمولوژی نماز (نَمَچ)
   ۴۸.  چرا دژها و پل های تاقدار باستانی به دختر نامگذاری شده اند؟
   ۴۹.  واژهٔ دوا معرّب از فارسی به نظر می رسد
   ۵۰.  معنی سیراف
   ۵۱.  معنی نام قصبۀ کَزاز و عسلویه
   ۵۲.  معنی نام غزنین
   ۵۳.  حماسۀ برزونامه انعکاس جنگاوری وَهبرز از فراتراکا ها (والی های پارس) به نظر می رسد
   ۵۴.  تصویر هایک؟
   ۵۵.  معنی و جایگاه رای در فرهنگ ایران کهن
   ۵۶.  اهل رای و امام آن:
   ۵۷.  واژۀ رای فارسی (داوری) با واژۀ رأی عربی (دیدن) مشتبه شده است
   ۵۸.  ریشهٔ اوستایی واژه های آیشه (جاسوس) و هیز
   ۵۹.  اتیمولوژی اَژدر
   ۶۰.  اتیمولوژی قندوز
   ۶۱.  معنی نام دریاچه اوان الموت
   ۶۲.  معنی نام غار منظر خانۀ الموت قزوین
   ۶۳.  اتیمولوژی محتمل اکنون و هنگام و هنوز
   ۶۴.  نامهای باستانی اوستایی سرزمین های شمال غرب فلات ایران
   ۶۵.  اتیمولوژی مَلاقه و قاشق
   ۶۶.  اتیمولوژی واژۀ هنگفت
   ۶۷.  اتیمولوژی واژۀ هنگفت
   ۶۸.  اتیمولوژی واژهٔ بدونِ
   ۶۹.  معنی محتمل اصطلاح دَری وری
   ۷۰.  رستم مقابل افراسیاب تورانی در اصل همان گستهم نوذری (آریارمنه هخامنشی، نیای خاندان داریوش) است
   ۷۱.  مطابقت سارا (سِراه) دختر آشِر تورات با آموخا (ارنواز، ارنواچ اوستا) دختر آستیاگ (ضّحاک)
   ۷۲.  ریشهٔ واژهٔ اَورنگ (تخت پادشاهی)
   ۷۳.  مطابقت عزازیل (اِل نیرومند) با اِل (الله باستانی)
   ۷۴.  ریشهٔ واژهٔ سِفته (سُفته)
   ۷۵.  ریشهٔ واژه های تَبَر و تَبَرزد
   ۷۶.  اتیمولوژی واژهٔ شلوار (سَروار، سروال)
   ۷۷.  اتیمولوژی تَنبَل و تَنبُل
   ۷۸.  ریشۀ هندوایرانی واژۀ گَزر و هویج
   ۷۹.  اتیمولوژی واژۀ ژولیده
   ۸۰.  اتیمولوژی پرهیز (پَهرِچ پهلوی)
   ۸۱.  ریشهٔ محتمل واژه های پشیمان و پوزش
   ۸۲.  ریشهٔ واژه های عامیانهٔ “یَلّلی تَلّلی” (بیکاری و تنبلی)
   ۸۳.  جشن میلاد مسیح تحت عنوان باز زاییده شدن خورشید در اساس خاستگاه مصر و ایرانی داشته است
   ۸۴.  معانی محتمل نام روستای پلکانی سر آقا سید و روستای دره ای کاشتر
   ۸۵.  مطابقت نام زروان اردشیر با قصبهٔ دارک
   ۸۶.  ارتباط لفظی نامهای آریا و آریامن و سکا و میثره
   ۸۷.  اتیمولوژی محتمل برید، قهرمان و یَل
   ۸۸.  شب یلدا شب زاده شدن ایزد خورشید شکست ناپذیر
   ۸۹.  اتیمولوژی اَنار
   ۹۰.  اتیمولوژی واژۀ شغال
   ۹۱.  مطابقت سِسوس تریس (پسر فرد قدرتمند) کشورگشا با مادیای اسکیتی پسر پارتاتوا (بسیار نیرومند)
   ۹۲.  معنی هیربد
   ۹۳.  ریشهٔ واژه های خشنود و خرسند
   ۹۴.  ریشهٔ واژهٔ رَنگ
   ۹۵.  اصطلاح واسۀ فارسی ریشه در زبانهای هندوایرانی دارد
   ۹۶.  ریشهٔ واژه های بُرز و بالا و بلند
   ۹۷.  اتیمولوژی لاغر
   ۹۸.  معنی نامهای ممسنی و بویر احمد
   ۹۹.  مطابقت خانوادۀ هامان تورات (دارای زمزمه های دینی خوب) با زرتشت (دارندۀ بشارت زرین)
   ۱۰۰.  ریشهٔ کلمهٔ فارسی نَشت در سنسکریت
   ۱۰۱.  وجه اشتقاق محتمل ارتشتار
   ۱۰۲.  معنی لغوی شوقات
   ۱۰۳.  اتیمولوژی محتمل لنج و کرجی و زورق و قایق و بلم و شرجی در سنسکریت
   ۱۰۴.  اتیمولوژی محتمل کُمک
   ۱۰۵.  اتیمولوژی واژه های النگو و لنگر
   ۱۰۶.  معنی نام مهراب کابلی و رودابه و سودابه
   ۱۰۷.  اتیمولوژی آشغال
   ۱۰۸.  اتیمولوژی لاجورد (لازورد پارسی میانه)
   ۱۰۹.  معنی لفظی نامهای باشتین، بیهق، ششتمد و فریومد و داورزن در سبزوار
   ۱۱۰.  معنی نام گیلان و مازندران
   ۱۱۱.  معنی نام فومن
   ۱۱۲.  ریشۀ نام طوالش (طالش)
   ۱۱۳.  معنی نام رشت
   ۱۱۴.  نواحی مهم خلخال در خبر نزهه القلوب حمدالله مستوفی
   ۱۱۵.  نامهای کهن اردبیل به معنی شهر رفاه و ثروت هستند
   ۱۱۶.  نامهای کهن مراغه به معنی محل علفزاری هستند
   ۱۱۷.  معانی نامهای قدیمی مرند
   ۱۱۸.  مطابقت دژ زیر زمینی ور جمکرد فرگرد دوم وندیداد با قیزلار قلعه سی یا همان لیلی داغی
   ۱۱۹.  ریشهٔ واژه های داشتن و گذاشتن و گذشتن
   ۱۲۰.  معنی نام اورامانات (هورامانات)
   ۱۲۱.  اتیمولوژی واژۀ ساغر و نام قوم سکائی ساکاراوکه (ساکارولی)
   ۱۲۲.  ریشۀ واژه های پرگار و پرگاله و فنجان و پینه و پیاله و پنبه و پیمانه و باتمان
   ۱۲۳.  نامهای شعیب و ابراهیم از باورهای سکائی گرفته شده اند
   ۱۲۴.  چگونه نام اروپا (سرزمین ارابه خوب) و تخموروپه (پهلوان اروپا) به موضوع خط پیوسته است
   ۱۲۵.  معنی واژه های مَرد و مَردم
   ۱۲۶.  ریشهٔ واژهٔ آباد و آبادی
   ۱۲۷.  مطابقت نامهای تیشتر و تیر
   ۱۲۸.  اتیمولوژی واژۀ برخورداری
   ۱۲۹.  اتیمولوژی واژۀ هوا
   ۱۳۰.  ریشۀ یونانی واژۀ عروس
   ۱۳۱.  روت تورات در اساس همان فرانک شاهنامه است
   ۱۳۲.  مطابقت اردویسور اناهیت (ناهید) با ایفی ژن تائورها و سکاها و کیمریها
   ۱۳۳.  ریشهٔ ایرانی واژهٔ شُعبذه (شُعبده، تردستی و اُستادی)
   ۱۳۴.  معنی تارُم و تالار
   ۱۳۵.  معنی چینامروش کتابهای پهلوی و آئین چمر لُری
   ۱۳۶.  The universe is not infinite
   ۱۳۷.  ریشۀ هندوایرانی واژۀ غذا
   ۱۳۸.  معنی محتمل کرینگان، دزمار، خاروانا، اوشتبین و بردانا غم
   ۱۳۹.  معنی چند قصبه و شهرک سمت سمنان
   ۱۴۰.  کلمات عربی و فارسی شوکت و شکوه (هیبت و بزرگی) با هم مرتبط نیستند
   ۱۴۱.  مطابقت هاروت و ماروت با مردوک و مار موش هوشوی وی
   ۱۴۲.  معنی نام قدیمی پلدختر یعنی کُرّودِت
   ۱۴۳.  ریشۀ اوستایی نامهای هَلیم و هریسه
   ۱۴۴.  اتیمولوژی واژهٔ روستا
   ۱۴۵.  ریشهٔ واژه های دَخش (دَشت) و رَخش
   ۱۴۶.  ارتباط محتمل نام پارس و ایران با ارز (سرو، سرو کوهی، سرو آزاد) و شادی
   ۱۴۷.  مفهوم واژۀ آبِلگ فارسی و آوِرگ کُردی
   ۱۴۸.  معنی نام روستاهای وَرنکش و وَرزقان
   ۱۴۹.  معنی نامهای نیما و یوش
   ۱۵۰.  معنی نامهای تالشی و کادوسی

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(6) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

1
دیدگاه بگذارید

avatar
1 گفتگوی این کامنت
0 پاسخ های مبحث
0 فالوئرز
 
بیشترین پاسخ
داغ‌ترین کامنت
1 نویسنده کامنت ها
آخرین کامنت ها
  عضویت  
اشتراک برای
غریبه
مهمان
غریبه

There’s a wealth of information here. I’ll be back again.