کلیه عناوین

BLOG SITEMAP:
Posts (1918)  
   ۱.  معنی النجق
   ۲.  معنی نام روستاهای یام نام ایران
   ۳.  معنی محتمل نام شهرک اَهرَم
   ۴.  معنی نام شهرک سِندرک میان میناب و جاسک
   ۵.  تحقیقی دربارۀ اساطیر پیدایی شطرنج و معنی لفظی آن
   ۶.  واژهٔ خُمّ به صورت کومو در زبان سامی آسوری-اکدی به معنی جانشین و جایگزین است
   ۷.  مطابقت نام پادیر باستانی با سرپل زهاب
   ۸.  مطابقت مناطق سی پیر مِن و آرکادی و زامرو باستانی با اورامان و بانه و سنندج
   ۹.  معنی نام سمنان و سَمَنگان
   ۱۰.  معنی نام روستای غاری چراغیل آذرشهر
   ۱۱.  ایوان نام کهن تر چارطاقی ها
   ۱۲.  معنی نامهای کهن شهر اُترار
   ۱۳.  معنی نام شهرهای خُتن و خجند و خوی
   ۱۴.  معنی خُمین
   ۱۵.  مطابقت ایزد آریامن هندو ایرانیان با نینازو سومریان (یعنی سرور شفابخش) که در مراسم تطهیر از او استمداد می شده است
   ۱۶.  معنی لفظی بشاگرد
   ۱۷.  معنی نام روستای ویر
   ۱۸.  ارتباط ریشه و معنی واژه های پروانه (مجوز) و فرمان
   ۱۹.  اتیمولوژی توبره و کیسه
   ۲۰.  مطابقت گیلزان باستانی با ناحیۀ سلماس
   ۲۱.  معنی نام خورموج
   ۲۲.  معنی نام بندر خَمیر و کویر
   ۲۳.  معنی نام شهرک لمزان استان هرمزگان
   ۲۴.  معنی نام میناب
   ۲۵.  معنی نام کرج
   ۲۶.  معنی لفظ آذری کوزبازی در زراعت و باغداری
   ۲۷.  معنی نام نائین
   ۲۸.  معنی نام چشمه فین (پی-یئونه)
   ۲۹.  مطابقت دژ بهمن و اردبیل شاهنامه با نینوا و موصل
   ۳۰.  مطابقت نام کار کارخوندیر باستانی با ازناو
   ۳۱.  محل بیت کاپسی (محل انگور خیز)، تادیروتا (دارای حصار با شکوه) و نیروتاکتا (محل دژ زیرزمینی)
   ۳۲.  معنی خوسف
   ۳۳.  The root of the name Britannia
   ۳۴.  معنی محتمل ایرلند
   ۳۵.  معنی محتمل فارسجین
   ۳۶.  محل محتمل بیت کاری و شاپاردا
   ۳۷.  مطابقت شهر باستانی هیربا با هرند
   ۳۸.  The oldest Indo-European god
   ۳۹.  نظری به نام و نشان غدیر خُمّ
   ۴۰.  معنی نام محلات عودلاجان و سنگلج تهران
   ۴۱.  محل محتمل ایزیرتو و ایشتائو
   ۴۲.  مطابقت بیت زوالزاش و بیت ماتّی با سروآباد و مریوان
   ۴۳.  معنی مهراب
   ۴۴.  معنی لفظی ولنجک و قلهک
   ۴۵.  سه گروه قومی و دینی رغۀ باستان (ری)
   ۴۶.  در بارۀ واژۀ اوستایی سکَئیتیه
   ۴۷.  مطابقت زیکرتو با شهرستان هشتری (هشترود)
   ۴۸.  مطابقت نام ناحیۀ باستانی میسی با ناحیۀ ماد مجاور ماننا که محل دیاکو بوده است
   ۴۹.  معنی همای و واریذکنا
   ۵۰.  معنی عناوین درباری ساسانی هرزبد و ابرسام و جندل
   ۵۱.  معنی نام مناطقی در آذربایجان
   ۵۲.  معنی نام شهر میمنه در افغانستان
   ۵۳.  سرمایه گذاری عقلها
   ۵۴.  مطابقت سومورزو با روانسر
   ۵۵.  Etymology of berry and apple
   ۵۶.  معنی خور در زمین خوردن
   ۵۷.  معنی نامهای میمه و ممقان و میمند
   ۵۸.  معنی محتمل گوگان
   ۵۹.  مطابقت دژهای اوراش، سیبار، ساگ بیتو و آرازیاش باستانی با ماه نشان، سعید آباد، حسن آباد سوکند و تکاب
   ۶۰.  وجه اشتراکی لغوی بین زروان، مزدا و وارونا
   ۶۱.  مطابقت شورگادیا و نیک سامّا با شهر سقز و قصبۀ نمشیر
   ۶۲.  مطابقت کیت پات و آپپاتار با قیدار و ابهر
   ۶۳.  تفسیری بر مِی دو ساله و محبوبِ چهارده ساله در شعر حافظ
   ۶۴.  کیشّلو نام باستانی تفرش
   ۶۵.  معنی و محل آپساخوتی
   ۶۶.  معنی نام خنَن ثئیتی پری در سمت وئه کرته (سرزمین باد خیز سیستان)
   ۶۷.  مطابقت خانقین با توپلیاش باستانی
   ۶۸.  نام برخی از نواحی کاشان در یک کتیبۀ آشوری
   ۶۹.  اتیمولوژی واژۀ گرامی
   ۷۰.  مطابقت ملایر با بیت کاپسی باستانی
   ۷۱.  ریشۀ واژۀ نوشیدن
   ۷۲.  مکان بیت تزّکّی و آراکوتّو در ماد
   ۷۳.  محل شهرهای باستانی پارتاکّی، پارتوکّی و ورکسَ-پرنه
   ۷۴.  منشأ واژه های گرگ و گراز
   ۷۵.  معنی نام اردیبهشت (اشه وهیشتَ)
   ۷۶.  اتیمولوژی فرزین (وزیر) و فرزانه
   ۷۷.  معنی نام همدان
   ۷۸.  مطابقت کول خزینه با دور کوری گالزو [ین]
   ۷۹.  معنی نام زنجان
   ۸۰.  مطابقت کتایه (کتایون) و برمایه (برمایون) با گائوماته بردیه و وهیزداته بردیه
   ۸۱.  معنی نامهای کوه سهند و سبلان
   ۸۲.  معانی محتمل نام سمیرم و سیمره و سیموروم
   ۸۳.  معنی نام غار علیصدرا
   ۸۴.  زروان (آنزو، سیمرغ، مظهر اهورامزدا) خدای بزرگ بومیان کهن فلات ایران بوده است
   ۸۵.  معنی به کس در شاهنامه
   ۸۶.  آیا معبد غار کرفتو متعلق به بهرام (ایندره) یا مهر یا ایزدی دیگر بوده است؟
   ۸۷.  ارتباط آشّور (خندان، خدای ملی آشوریان) و نبو (بشارت دهنده) با اژی دهاک (ضّحاک) و زرتشت بابلی کیمیاگران
   ۸۸.  ریشۀ واژه های زمان و زمهریر
   ۸۹.  اتیمولوژی کِشمش
   ۹۰.  اتیمولوژی محتمل یخدان
   ۹۱.  معنی لفظی وَرَزَن
   ۹۲.  معانی نام پل چینوَد (چینوَت) و مکان جغرافیایی آن
   ۹۳.  معنی نامهای کاوه (گاوه) و ارشک (ارچک) و کشواد و گودرز
   ۹۴.  معانی نام پل چینوَد (چینوَت)
   ۹۵.  معنی نام گناوه
   ۹۶.  معنی نام گُناباد
   ۹۷.  آیا منظور از بیژن اشکانی همان اورود (ویرود) اشکانی است؟
   ۹۸.  در مورد مآخذ واژۀ تاریخ
   ۹۹.  اتیمولوژی محتمل شهر خُلم
   ۱۰۰.  معنی محتمل داورزن و زمین داور
   ۱۰۱.  کوروش به معنی مرد سیلابی یا مرد خورشیدی؟
   ۱۰۲.  معنی نام تورقوز آباد
   ۱۰۳.  اتیمولوژی واژۀ خمیازه
   ۱۰۴.  در بارۀ مطابقت ایزد مؤآبی چموش با ایزد مهر
   ۱۰۵.  منشأ اسطورۀ روئین تنی اسفندیار
   ۱۰۶.  مأخذ نام ارزوره فرزند اهریمن
   ۱۰۷.  رد پای بیگ بنگ در نظریۀ نسبیت
   ۱۰۸.  اتیمولوژی محتمل کدو و ترب
   ۱۰۹.  اتیمولوژی محتمل واژۀ خیار و خیابان در زبان فارسی
   ۱۱۰.  معنی شنبه (شنبت) و آدینه و تاریخ
   ۱۱۱.  معنی محتمل ارسنجان
   ۱۱۲.  معنی نام بُرازجان
   ۱۱۳.  مطابقت تائوتیکا با ورامین
   ۱۱۴.  مطابقت آرادریفا و آرگاروس داکای نقشه های بطلمیوسی با داران و کاشان
   ۱۱۵.  آیا نام ارمنستان به معنی سرزمین جایگاه عقاب است؟
   ۱۱۶.  مطابقت معنی محتمل خایدالو با خرم آباد (خورومیثره، خورموه)
   ۱۱۷.  معنی محتمل جاپلق
   ۱۱۸.  معانی نامهای کهن اهواز و خرمشهر
   ۱۱۹.  اتیمولوژی برید
   ۱۲۰.  ریشۀ هندوایرانی و عربی تِی و طَیّ
   ۱۲۱.  اتیمولوژی کِشتی
   ۱۲۲.  مطابقت انوچتۀ نقشه های بطلمیوسی با گناوه
   ۱۲۳.  معنی نام اجاپیر (ایذه)
   ۱۲۴.  مطابقت شهر هدیفون باستانی با هندیجان
   ۱۲۵.  گرایش فکری فردوسی و نام زادگاه بهشتی وی
   ۱۲۶.  معنی نام کرمانشاه (قرمیسین)
   ۱۲۷.  مطابقت روانسر با کامبادنه
   ۱۲۸.  معنی نام کهن سنندج یعنی سیسرتو (سیسر صد خانه) و قصبۀ سرمست (سانگی تویی)
   ۱۲۹.  معنی نام بسطام
   ۱۳۰.  معنی نام دامغان
   ۱۳۱.  معادل سنسکریتی واژۀ خدا
   ۱۳۲.  معنی نام سمنان
   ۱۳۳.  معنی نام شهر خلخال
   ۱۳۴.  معنی نام شهر اهر
   ۱۳۵.  نام و نشان نواحی کهن ولایت مراغه
   ۱۳۶.  معنی نامهای قدیمی بناب و عجبشیر
   ۱۳۷.  معنی نام محلۀ انزاب مراغه و قصبۀ انزاب اردبیل
   ۱۳۸.  Om etymologin av namnet Borlänge
   ۱۳۹.  معنی نام زیارتگاه عینالی (عون- علی) و زینالی در کنار شهر تبریز
   ۱۴۰.  معانی محتمل ارتته
   ۱۴۱.  ریشۀ اوستایی واژۀ عشق
   ۱۴۲.  معنی گوچهر
   ۱۴۳.  اتیمولوژی طاووس
   ۱۴۴.  طاووس پرستی مردم بخارا
   ۱۴۵.  در بارۀ ریشۀ واژۀ مِحراب
   ۱۴۶.  جهانگیر در جهانگیر نامه هم می تواند مأخذ تاریخی داشته باشد
   ۱۴۷.  معنی محتمل اُشنویه
   ۱۴۸.  مطابقت بختیارِ بختیارنامه با گندوفر (گندوفارس) 
   ۱۴۹.  مطابقت قران حبشی با زرمهر کارن
   ۱۵۰.  معنی نام نرماشیر

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(13) next >

You might also like
1 Comment
  1. ناشناس says

    There’s a wealth of information here. I’ll be back again.

Leave A Reply

Your email address will not be published.