کلیه عناوین

BLOG SITEMAP:
Posts (1197)  
   ۱.  معنی نام شهرهای ویه-انتیوک خسرو و ویندی شاهپور (وندی شاهپور، گندیشاپور)
   ۲.  معنی نام شهرهای ویه-انتیوک خسرو و ویندی شاهپور (وندی شاهپور، گندیشاپور)
   ۳.  مطابقت شهر باستانی بُصنا با عبدالخان
   ۴.  مطابقت تکه ترکمن ها با تورگیش های کهن
   ۵.  معنی ایرانی و یونانی نام تیسفون
   ۶.  معنی محتمل نام ابیانه
   ۷.  مطابقت کوارسمن (گُرزم) با مردونیه
   ۸.  معنی فرشید، فرَش-وَرت و فرشیدورد
   ۹.  معنی نام جهرُم
   ۱۰.  معنی نام شاهنامه ای نواده (لواده)
   ۱۱.  معنی پیران ویسه و هومان ویسه
   ۱۲.  محل شهرهای ویسپَ هوزاتی و پاتی گربنه
   ۱۳.  مطابقت بوئین زهرا با دشتبی باستانی
   ۱۴.  اتیمولوژی الیگودرز
   ۱۵.  معنی نام دژ یزد خواست (یزد خاست)
   ۱۶.  مطابقت شهر خیرۀ فارس با رونیز
   ۱۷.  مطابقت هکاتوم پولیس و پاتنانه با دامغان
   ۱۸.  معنی نام شهر گم شدۀ جَرم وا در سمت داراب
   ۱۹.  مطابقت شهر باستانی بُصنا با عبدالخان
   ۲۰.  معنی محتمل اَوِستا
   ۲۱.  معنی نامهای زریادر و گائوماته
   ۲۲.  نامهای بودا و زرتوشترا در سنسکریت به هم می رسند
   ۲۳.  ریشۀ واژۀ قرآن
   ۲۴.  ریشۀ واژۀ آبشار
   ۲۵.  معنی نام شهرهای باستانی اسبیجاب، تونکث و بناکث کنار سیر دریا
   ۲۶.  مطابقت ایزد دی با پاپسوکال بابلی
   ۲۷.  معنی اُسروشنه و بونجکث
   ۲۸.  معنی نام اخسیکث
   ۲۹.  معنی نام فَرغانه
   ۳۰.  معنی نام شهر نَخشب (معرّب به نسف، قَرشی کنونی)
   ۳۱.  اتیمولوژی آکیناکِس (شمشیر ایرانیان باستان)
   ۳۲.  معنی نام خجند
   ۳۳.  محل شهر باستانی رَخه در پارس
   ۳۴.  مطابقت ابدالیها (مردان خیّر و بخشنده) با مردم باستانی دادیک (بخشندگان)
   ۳۵.  معانی ایرانی و سامی محتمل نام سه مغ شرقی که گویا پیشاپیش به دیدار مسیح نوزاد شتافته بودند
   ۳۶.  معنی نامهای بُرخوار/خورزوق
   ۳۷.  ریشۀ واژ های پرستار و ارتشتار
   ۳۸.  مطابقت کوه هَئوکئیریه و دریاچۀ اورویش آن با سلطان سبلان و دریاچۀ آن
   ۳۹.  مطابقت دریای ستویس با مدیترانه
   ۴۰.  ریشۀ سه اصطلاح وار (آب)، دیس (روز) و کلتُرور (شاه) در زبان سلی یری کوهستان البرز
   ۴۱.  مطابقت آمیتیدا و آموخا با سنگهواک و ارنواچ اوستا
   ۴۲.  نام شب یلدا لغتی پهلوی است
   ۴۳.  مطابقت ماهی کَرَ و کَرکَره
   ۴۴.  معنی نامهای هشتگرد و هشترود
   ۴۵.  ساکنین باستانی خراسان و نواحی مجاور شمالی و شرق و غرب آن
   ۴۶.  مطابقت تبریها با اناریان (اناریکاها)
   ۴۷.  معنی نام کلبجر قره باغ
   ۴۸.  معنی نام شهر ساری
   ۴۹.  معنی محتمل نام شهرهای گیلانی لوندویل، لیسار، لمبر
   ۵۰.  معنی نام اَسالم
   ۵۱.  معنی محتمل ماسوله، ماسال و شاندرمن
   ۵۲.  معنی ورنوسفادران ناحیۀ اصفهان
   ۵۳.  محل محتمل دو دژ مادی سیبار و شاپاردا
   ۵۴.  نام تفرش از توَرا-ایش یعنی دارای شکارگاه گرفته شده است
   ۵۵.  مطابقت نام آراکتو با سُهرورد
   ۵۶.  ترادف نام اسگرتی (ساگارتی) با مُغ (انجمنی)
   ۵۷.  مطابقت دروسیان پارسی با مردم درنگیانا (زرنج)
   ۵۸.  معنی نام ایران
   ۵۹.  مشتبه شدن پَئیتی-دانَ با پَئیتی-دَمَ (پَندام)
   ۶۰.  محل مرعوبیشتو و آکودو و بیت باروآ
   ۶۱.  معنی محتمل اُردوباد
   ۶۲.  در بارۀ آمیخته بودن اسطورۀ قوم ثمود
   ۶۳.  مطابقت دژ کاریخوندیر باستانی با ازناو
   ۶۴.  تعیین زمان زرتشت از روی مهجوریت «گاهان» و «یسن هفتها» اساس درستی نیست
   ۶۵.  معنی نام هکاتوم پولیس
   ۶۶.  نام اعضاء اتحادیۀ قبایل حکومتی دورۀ مادها در خبر هرودوت
   ۶۷.  مطابقت ریفات تورات با ساخوها (سئوکه ها، نیاکان کُردها)
   ۶۸.  معنی نام وُنن اشکانی
   ۶۹.  معنی نام خر سه پای اساطیری
   ۷۰.  نامهای بوسیان و آریزانتیان متعلق به مادها و پارسهای حکومتی بوده اند
   ۷۱.  معنی سُرَگه و سورَتکده
   ۷۲.  نام و نشان پادشاهان و قبایل بزرگ ماننا
   ۷۳.  معنی نام گجستک اَبالیش
   ۷۴.  معنی نام پادشاهان کاسی گانداش (گاندا) و آگوم (آگو، اژی دهاک کرند)
   ۷۵.  معنی محتمل اصلی کعبه
   ۷۶.  مطابقت سیگریسو با قره سو کرمانشاهان
   ۷۷.  محلهای مسیر لشکرکشی سارگون دوم آشوری به نواحی شرقی ایالت رغه (ری)
   ۷۸.  مطابقت مریوان با کیت پات باستانی
   ۷۹.  مطابقت بیت گابای با قم
   ۸۰.  مطابقت گُروی زره با افراسیاب تورانی
   ۸۱.  مطابقت اشکش شاهنامه با اشک (ارشک) و اشکانیان
   ۸۲.  معنی محتمل نامهای لُنبک و بَراهام (بَراهیم)
   ۸۳.  شیر در استپهای اوراسیا
   ۸۴.  معنی نام شهر خورزوق ناحیۀ بُرخوار
   ۸۵.  معانی محتمل اسامی نواحی کهن بین دربند و لنکُران
   ۸۶.  مطابقت بیله سوار با بلاسگان باستانی
   ۸۷.  نسبت قاجارها با شیر درفش
   ۸۸.  مطابقت هرسین با خارزیانو
   ۸۹.  مطابقت گرگریان با ارانیها
   ۹۰.  معنی نام های قدیمی مناطق کهن کنار رود ارس
   ۹۱.  معنی آدینه
   ۹۲.  معنی نام اران گشنسب (اران گشسب)
   ۹۳.  ریشۀ نام کوه عینالی تبریز
   ۹۴.  احتمال معرّب بودن لقب عسکری امام یازدهم شیعیان
   ۹۵.  معنی نام های قبیلۀ کهن بونترک/ خایلندورک در اران
   ۹۶.  زبان ارانی (آذری) به عنوان زبان دهقانی نخجوان (به قول اولیا چلبی) و زبان شقی (زبان خشن ترکی دهاتیان آذری)
   ۹۷.  محل دژهای باستانی کاربیتو، کولمان، سیسیرتو و گردنۀ ساندو در کردستان
   ۹۸.  بومی فلات ایران بودن اصل گیلگامش
   ۹۹.  معنی نامهای شوش و شوشا و شیشوان
   ۱۰۰.  معنی اخته زهار در شاهنامه
   ۱۰۱.  منظور از اصطلاح سرو تاج در شاهنامه
   ۱۰۲.  معنی قیزیل اوزن و گیزیل بوندا و آندیا و تات
   ۱۰۳.  مطابقت زیکرتو و وریاکو باستانی و تبرمایس عهد ساسانی با ناحیۀ بروانان میانه
   ۱۰۴.  مطابقت رود مونا با قرانقو
   ۱۰۵.  مطابقت کوه سیچی دَوَ اوستا با قوشا داغ (زوج کوه)
   ۱۰۶.  معنی نام جاماسب حکیم و داریوش
   ۱۰۷.  از پیر شالیار و دانای سیمیار در اصل همانا توتم مار و مادیا کشور گشای سکایی منظور بوده اند
   ۱۰۸.  اقوام قدیم شمالی
   ۱۰۹.  مطابقت کوه ریوند و تپه گشتاسپان با آلاداغ و سملقان
   ۱۱۰.  معنی محتمل نام شهر عشق آباد
   ۱۱۱.  شهرهای خراسان در نقشه های بطلمیوسی
   ۱۱۲.  نام مناطق رغه (ری) در نقشه های بطلمیوسی
   ۱۱۳.  معنی نامهای کهن یزد
   ۱۱۴.  علت العلل و ماوراء الطبیعه همان مادۀ تاریک است
   ۱۱۵.  نام مناطق سمت هکاتوم پیلون (سمنان) در نقشه های بطلمیوسی
   ۱۱۶.  مطابقت چهارتوقیری و نُه آرسین با تخاران و نُه اوغوز
   ۱۱۷.  معنی نام کومان
   ۱۱۸.  مطابقت تُرکمنها با تورگیش های باستانی
   ۱۱۹.  مطابقت اوسیج اوستا با مسیح و مسیحیان
   ۱۲۰.  نظری بر اصطلاح آل عباء (آل کساء)
   ۱۲۱.  آیا منصور حلاج به آیین مانوی بوده است؟
   ۱۲۲.  معنی محتمل نام کتاب دیسناد
   ۱۲۳.  Achaeans name means horse owners
   ۱۲۴.  در کنار نام پارس به معانی پلنگ و پایندۀ سرو، معنی تاک نیز برای آن بسیار محتمل است
   ۱۲۵.  جاسک به معنی محل ماهیگیران
   ۱۲۶.  معنی محتمل دشتبی، قاقازان، خرقان، آوج
   ۱۲۷.  معنی نام بندر گناوه (جنابه)
   ۱۲۸.  مطابقت بندر باستانی نجیرم با قصبۀ دمی گز (گزخون)
   ۱۲۹.  مطابقت نام آوان با شوشتر
   ۱۳۰.  این همانی عیسی مسیح و یحیی معتمدان با یهودا پسر زیپورایی و ماتثیاس پسر مارقالوث
   ۱۳۱.  معنی محتمل نام ایلهای کُرد سنجابی و کلهر
   ۱۳۲.  معانی سواد کوه، گلابی و کولاچی کوه البرز (دماوند)
   ۱۳۳.  مطابقت شهرهای کاسی خارتیش (خاریشپی)، کرینتاش و آتیلیل با هارون آباد (اسلام آباد غرب)، کرند و جوانرود
   ۱۳۴.  معنی پتیش خوار گر و فرشواد گر کوه البرز
   ۱۳۵.  مطابقت گیزیل بوندا با ناحیۀ رشته کوه قافلانتی
   ۱۳۶.  مطابقت نام خرم آباد با خیدالوی باستانی
   ۱۳۷.  قابل قیاس بودن نام الله با اِللیل
   ۱۳۸.  ترادف لک و کوتی
   ۱۳۹.  اقوام ساکن اران در خبر هرودوت
   ۱۴۰.  معنی نام فریدن (داران)
   ۱۴۱.  معانی نامهای قدیم شهر اصفهان
   ۱۴۲.  مطابقت شهر انشان زادگاه کوروش (فریدون) با مرودشت (مرهشی باستانی، دژ خوشی)
   ۱۴۳.  اتیمولوژی محتمل هندوانه
   ۱۴۴.  معنی نام خلج/غلزایی و ابدالی
   ۱۴۵.  در بارۀ پسوند یَت (ای یَت)
   ۱۴۶.  معانی محتمل نام گروههای کاوی، کرپن، اوسیج، گرهم و بندو در اوستا
   ۱۴۷.  مطابقت خدایان روز و شب عیلامی با اشوین ها
   ۱۴۸.  مشابهت و مطابقت مرد آزما با لیلیت
   ۱۴۹.  معنی اَفد یا اَپد در سکۀ خسرو اپرویز
   ۱۵۰.  ایشتار در مقام منفی فاحشه بابلی مسیحیان

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(8) next >

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like
1 Comment
  1. ناشناس says

    There’s a wealth of information here. I’ll be back again.

Leave A Reply

Your email address will not be published.