معنی نام پادشاهان کاسی گانداش (گاندا) و آگوم (آگو، اژی دهاک کرند)

معنی نام پادشاهان کاسی گانداش (گاندا) و آگوم (آگو، اژی دهاک کرند)
गण्ड m. gaNDa hero
गण्ड m. gaNDa excellent
गण्ड m. gaNDa chief
अग m. aga snake
نام پادشاه کاسی اورشی گوروماش احتمالاً به معنی خرس نیرومند و با شکوه است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.