معنی دیو اشتیج

معنی دیو اشتیج
نام مدافع سغدی مقابل اعراب به صورت دوَستی-ج در سنسکریت به معنی نگهبان پیروزمند است:
द्वाःस्थित m. dvAHsthita warder
जयति {जि} verb 1 jayati {ji} be victorious
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.