مطابقت ویسمگان دماوند با ناحیۀ مسمغان ری

مطابقت ویسمغان دماوند با ناحیۀ مسمغان ری
در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران پیش از نام نهاوند و بیستون از شهری به نام ویسمگان یاد شده است که به صورت ویس مغان به معنی محل مغان، مطابق مکان مسمغان خود مختار ری و دماوند بوده است.
به ظاهر نام شهر مسرگان/مسروگان (مَس-رَئو-گان، محل بسیار با شکوه) که بعد از این اسامی آمده است با عسکر مکرم (عسکر بزرگ داشته) در نزدیک بند قیر مطابقت دارد. ولی گای لیسترانج محل شهر مسرگان (در هیئت مس-ارگ-ان، محل ارگ بزرگ) را میانۀ عسکر (بند قیر) و شوشتر دانسته است. یعنی همانجایی که اکنون قصبۀ خان قلعه قرار گرفته و نامی مترادف با آن دارد.
«۲۹- کوهیاران هفت هستند: ویسمگان دماوند و نهگان (نیهاوند) و ویستون (بیستون) و دینبران (دینوریان) و مسرگان و بروزان (بلوچان) و مرنزان (مژانگان، ماگان/مکران).»
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.