مطابقت نام ابرام (ابراهیم) با هیکسوس

مطابقت نام ابرام (ابراهیم) با هیکسوس
نظر به این که نامهای یعقوب و یوسف از اعقاب ابراهیم مهاجر به مصر سفر کرده، به صورت یاکوب هر- یاکوب مو و یوزارسیف در میان فرمانروایان هیکسوس (حاکمان بیگانه) دیده میشود، لذا نام ابرام به صورت اِبر- رام (مقام والای مهاجر) با هیکسوس مطابقت پیدا می کند. این یعنی واژه های عبری و ابرام با نام هیکسوس مرتبط هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.