معانی کِنگیر و سومر

معانی کِنگیر و سومر
نام بومی سومر یعنی کِنگیر مترادف نام ایران (سرزمین اشراف) است:
The Sumerians themselves referred to their land as Kengir, the ‘Country of the noble lords’ (𒆠𒂗𒄀, k-en-gi(-r), lit. ‘country’ + ‘lords’ + ‘noble’) as seen in their inscriptions.
خود نام سومر هم در سنسکریت مرتبط با آن است:
सुमेरु adj. sumeru excellent
सुमेरु adj. sumeru very exalted
هیئت توراتی شِنعار سومر را هم می توان در زبانهای ایرانی به معنی جایگاه نجبا گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.