معنی لغوی نام قفقاز چیست؟

معنی لغوی نام قفقاز چیست؟
پلینی مورخ و جغرافی نویس رومی از منشأ اسکیتی (سکایی) نام قفقاز یاد کرده است:
خود اسکیتان نام “چوراسری” را به آن کوه می دهند که ایرانیان نام آن را کافکاسوس گرائوکاسیس می نامند یعنی “سفید با برف”.
در سنسکریت:
چهرینته {چهرد، چهر}: درخشان
سَهیرا:کوه
در اوستایی
گئیری: کوه
کاس: درخشش
کائوفه: کوه
کاس: درخشش
و این معانی با درخشندگی کوه اساطیری قاف قرآن همخوانی دارد:
گفته شده است پیشینیان کوه قاف را میخ زمین می‌دانستند. جنس آن را از زمرد سبز نوشته‌اند و به باور آن‌ها کبودی آسمان همان روشنایی زمردین است که از این کوه بازمی‌تابد و گرنه آسمان در اصل از عاج سپیدتر است.
تصویر دره داریال و کوه سفید از برف آن

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.