معنی جیرفت

معنی جیرفت
نام جیرفت و هیئت جِردَوس آن به معنی دژ پناهگاهی قدیمی و محل قدیمی به نظر می رسند:
जीरि f. jiri old age
उप्त adj. upta bestrewed or covered with
or
अपधा f. apadhA hiding-place
धव m. dhava(s) possessor
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.