ریشۀ سنسکریتی نام چغندر

ریشۀ سنسکریتی نام چغندر
ریشۀ واژۀ چغندر را در زبانهای ایرانی با چوک (چوب، نوک تیز) ربط داده اند ولی به نظر می رسد چغندر به معنی برخوردار از قند پنهان در سنسکریت بوده است:
छवि f. chavi hide
खाण्डव m.,n. khANDa[va] sugar-candy
र adj. ra possessing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.