سؤال و جواب در مورد مود بَغ (مطبخ)

سؤال و جواب در مورد مود بَغ (مطبخ)
استاد مفرد درود
در گویش خورزوقی به آشپزخانه محل پختن و آتش میگویند مُود بَغ mod bagh معنی این واژه را لطف کنید بَغ که خدا و پروردگار گویا باشد، مُود پیشوندش چه معنی میدهد؟ لطف میکنید. ممنون.
ج: با درود. مود بغ مرکب است از مود (موت، میث، مکان، آشیانه)، بَک (پَز، پَخ، پختن). در آذری میتباخ، مطبخ عربی معرّب آن است. طبخ در قاموس قرآن نیامده است و طبخ در زبانهای سامی اکدی و آسوری هم موجود نیست.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.