ریشه های محتمل واژۀ نگین

ریشه های محتمل واژۀ نگین
احتمال دارد نگین در اصل واژۀ سومری باشد:
Nigin/Surround(to)
در زبانهای هندوایرانی می توانست به معنی «به پایین کار گذاشته شده [در انگشتر]» باشد:
ni: down
घिण्णते {घिण्ण्} verb ghiNNate {ghiNN} take
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.