معنی نام اورگنج (گرگانج)

معنی نام اورگنج (گرگانج)
این شهر که پایتخت خوارزم بوده است نامش در وندیداد در رابطه با خننته (خیوه)، وَهرکانه (محل بهره و ثروت) آمده است. بنابراین جزء گنج آن به معنی ثروت و جزء اول آن هم به معنی گسترده و فراوان ( اورو در اوستایی و گورو در سنسکریت) بوده است:
गुरु m. guru (uru) great, large
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.