معنی نامهای قوم گال- کِلت

معنی نامهای قوم گال- کِلت
یونانیها نام گال/گِل را به معنی سفید گرفته اند این یاد آور نام قومی است که در اساطیری ژرمنی به نام آلف (آلو alv، سفید) و آلف های سفید یاد شده و فلزکاران مجّربی به شمار رفته اند:
The Galli of Gallia Celtica were reported to refer to themselves as Celtae by Caesar. Hellenistic folk etymology connected the name of the Galatians (Γαλάται, Galátai) to the supposedly “milk-white” skin (γάλα, gála “milk”) of the Gauls.
در کلّ معنی هندواروپایی گال/گِل را هم می توان سفید و درخشان گرفت:
German glühen “to glow, glitter, shine”), from PIE root *ghel- (2) “to shine,”
نام کِلت (حرارت دهنده) متعلق به قوم گال/گِل ها را می توان اشاره به صنعت فلزکاری ایشان دانست:
The etymology of the term Keltoi is unclear. Possible roots include Indo-European *kʲel ‘to heat’….
سلت‌ها آهنگران ماهری بودند که ابزار آهنی، سلاح آهنی و جواهرات ظریف می‌ساختند. آن‌ها جشن‌هایی برگزار کرده و به تفریح می‌پرداختند. آنان جنگجویانی خشن اما بی نظم بودند برای همین رومی‌ها آن‌ها را به آسانی شکست دادند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.