معنی نام پروان و پارادان (پردان)

معنی نام پروان و پارادان (پردان)
نام ناحیۀ پروان افغانستان مرکب از پَر (کنار) و وان (جا) است. در مجموع یعنی محل کناری. نام مرکز آن چاریکار به معنی محل چراگاهی به نظر می رسد. در عهد باستان در این سمت از ناحیه ای به نام پاردان (پردان) یاد شده است که آن هم به معنی جایگاه کناری است. ولی به احتمال زیاد از پارادان (پردان) نه ناحیۀ کوچک پروان بلکه سرزمین بزرگ پشتوها (مردم کناری) مراد بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.