اتیمولوژی فندک (بندک)

اتیمولوژی فندک (بندک)
برخی ریشۀ مکر و حیله برای فندک/بندک قائل شده اند که منطقی به نظر نمی رسد. می توان آن را ترکیب اوستایی و سنسکریتی پان-دَهه-اَک یعنی پایندۀ سوزاندن در نظر گرفت:
पान n. pAna protection
पान adj. pAna keeping
पान m. pAna inn-keeper
दाह m. dAha heat
दाह m. dAha glowing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.