مطابقت نام سپیتاک با سیذارته

مطابقت نام سپیتاک با سیذارته
هاروی کرافت بدین نتیجه رسیده است که سپیتاک سپیتمان (گائوماته بردیه) حاکم بلخ در خبر کتسیاس همان سیذارته گوتمه بودا است. ترادف نامهای سپیتاک و سیذارته گواه این نظر است:
स्फीत adj. sphita[ak] successful
सिद्धार्थ adj. siddhArtha successful
از سوی دیگر هرتسفلد، سپیتاک سپیتمان بلخ را همان زرتشت سپیتمان بلخ می داند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.