اتیمولوژی محتمل زمرد

اتیمولوژی محتمل زمرد
واژۀ زمرد (سماراقد، ماراقد زبان یونانی, گوهر سبز) را برگرفته از زبانهای سامی گرفته اند، ولی رد پای آن در زبانهای هندوایرانی هم دیده میشود:
मरगत n. maragata emerald
mah-hara-gata: important green matter
هیئت اوز-موروت زبان پهلوی آن را می توان به معنی مادۀ با شکوه درخشان گرفت:
ओष adj. oSa shining
मरुत् n. marut kind of fragrant substance
मरुत् m. marut beauty
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.