جهانگیر در جهانگیر نامه هم می تواند مأخذ تاریخی داشته باشد

جهانگیر در جهانگیر نامه هم می تواند مأخذ تاریخی داشته باشد

چون مطابق روایت کتسیاس، مادها، کوروش جهانگیر را فرزند آترادات پیشوای آماردان تاریخی (رستم و گرشاسب اساطیری) قهرمان دورۀ مادها (کیانیان اصلی) معرفی می‌کرده اند. لذا از جهانگیر به عنوان فرزند رستم می تواند همان کوروش کشورگشا منظور بوده باشد. گرچه در جهانگیر نامه به جز این عنوان جهانگیر و مقام فرزندی رستم (آترادات) و شباهت معنی نام مادر جهانگیر یعنی دلنواز با ماندانا (مزّین) مادر کوروش، وجه اشتراک بارز دیگری با کوروش به یاد نمانده بوده است:

मण्डन n. maNDana embellishment

نام دلنواز همچنین با ارنواز (در معنی رود نیرومند) مادر ایرج فریدون شاهنامه (در مقام کورش) قابل قیاس است. همان ماندانایی که در خواب آستیاگ سیلاب جهانگیر راه می اندازد:
धरुण m. dharuNa (daluna) water, runner
वाज m. vAja strength
अर्ण f. arNa river
वाज m. vAja strength
نام رودابه (مادر رستم، در معنی رود سیلابی) و خود نام کوروش (در معنی سیلاب مانند) نیز با این نامها مرتبط می نمایند:
rud (urud): river
धावति{धाव्} verb dhAvati[dhAv] run away
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.