آیا منظور از بیژن اشکانی همان اورود (ویرود) اشکانی است؟

آیا منظور از بیژن اشکانی همان اورود (ویرود) اشکانی است؟
وجوه اشتراک:
۱- اورود اول جانشین گودرز پسر گیو است و این مطابقت دارد با نسب گودرزی بیژن.
۲- رستم عهد اشکانیان (که می تواند همان سورنا منجی اورود دوم باشد) منجی بیژن است. لذا عنوان رُستم (رُسته-تهم) را در این رابطه می توان به معنی”پهلوانِ (تهمِ) «اورود» (رُسته)” در نظر گرفت و آنرا لقبی بر سور-نا (شخص پهلوان) دانست:
विरूध adj. virUdha (orodha) grown
बीज n. bija[na] grain, growth, generating element.
शुर m. shura (sura) hero
na: person
۳- نام همسران اورود دوم و بیژن یعنی لائودیکه و منیژه مترادف به نظر می رسند:
Laodike: This name derives from the Ancient Greek name “Laodíkē (Λαοδίκη)”, composed of two elements: “lāós (λᾱός)” (people, people assembled) plus “díkē ‎(δίκη)” (custom, manner, order, law, right, judgment, justice). In turn the name means “justice of the people”.
मान n. mAna rate
मान n. mAna measure
जाया f. jAyA woman
در این رابطه پهلوانان شاهنامه ای میلاد (مهرداد) و هجیر (خوب چهر) و رهام (دارای نیروی با شکوه) و بهرام (کشندۀ دشمن) که گمان می رود در اساس اشکانی باشند، با پادشاهان مهرداد و سندروک (زیبا) و بلاش (ولخش, پر نیرو) و تیرداد (دادۀ ایزد رعد و جنگ)-نام اشکانی مطابقت می نمایند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.