مطابقت سومورزو با روانسر

مطابقت سومورزو با روانسر
در کتیبۀ پادشاه آشوری، تیگلت پیلسر سوم به همراه بیت همبان (کامبادنه، کامیاران) از سومورزو (محل بهشتی) یاد شده است که با روانسر (روان-سَر، محل آسایش روان) مطابقت دارد:
सूम m. sUma heaven
आर्षेय adj. ArSeya venerable
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.