اتیمولوژی توبره و کیسه

اتیمولوژی توبره و کیسه:
توبره ترکیب تو (توی) و بَر (خوراک دادن به اوستایی) است یعنی چیزی که توی آن خوراک داده می‌شود.
توپره در سنسکریت به معنی کیف کوچک، لفطاً می تواند به معنی محافظ و پنهان کنندهٔ محموله باشد:
तायते{ताय्} verb 1 tAyate[tAy] protect, hide
पूरयति{पॄ} verb pUrayati[pRR] load
भार m. bhAra load
و کیسه به معنی ظرف و جیب است:
कोश m. kosha container
कोश m. kosha pocket
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.