منشأ ایرانی گرامیداشت روز چهلم مردگان

منشأ ایرانی گرامیداشت روز چهلم مردگان
به نظر می رسد آیین گرامیداشت چهلم مردگان در ایران از تفسیر خود عدد چهلم با اجزاء اوستایی چه (چی، فراهم آوردن) – هئوروم (هلُم، آرامی و خوشبختی) یعنی فراهم آوردن رسایی و آرامی و خوشبختی عاید شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.