مطابقت الداد و مداد تورات با اردوان دوم و مهرداد دوم اشکانی

مطابقت الداد و مداد تورات با اردوان دوم و مهرداد دوم اشکانی
الداد و مداد، اردوان دوم و مهرداد دوم پادشاهان اشکانی به نظر می رسند که با یوئه چی ها (یأجوج) – مه یوئه چی ها (مأجوج، تخار) نبرد کرده اند. اردوان در جنگ با آنها زخم برداشته و کشته شده، ولی مهرداد در جنگ با آنان موفق بوده است.
چون مطابق منابع توراتی الداد و مداد دو پیامبر اسراییل هستند که در کتاب اعداد از آنها نام برده شده است. در داستان ذکر شده است که الداد و مداد در چادر اسراییلیان ماندند زمانی که ۷۰ نفر از قوم اسراییل به سمت میشکان در بیرون کمپ اسراییل برای به دست آوردن هدیه پیامبری رفتند. در داستان یوشع بن نون (هوشنگ پسر افرواک)، از موسی درخواست میکند که الداد و مداد را از پیامبری منع کند ولیکن موسی میگوید که اینکه بقیه قوم اسراییل نیز بتوانند پیامبری کنند خوب است. در نوشته های ربانی ذکر شده است که الداد و مداد در مورد جنگ گاگ و مگاگ (یأجوج و مأجوج) صحبت کرده اند و پادشاه مگاگ غیریهودیان را برای جنگ با یهود آماده خواهد کرد تا زمانی که آتشی از جانب خداوند آنان را نابود میکند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.