اساس نامهای فریدون و پسرانش سلم و تور و ایرج

اساس نامهای فریدون و پسرانش سلم و تور و ایرج
سلم و تور و ایرج نامهای نیاکان اساطیری نه نام اشخاص بلکه نامهای سه قوم آریایی مجاور هم بودند. سلم و تور به قول استاد پورداود و شرقشناسان همان سرمتها (داهه ها) و سکاها (منظور ماساگتها/آلانها) بودند که نیاکان صربها و کرواتها هستند و بعداً بر اثر فشار هونها به بالکان رفته اند. و آنها ایرج (آرای ارامنه، منظور کوروش) را کشته اند. در روایت موسی خورنی (آرا، ایرج، نجیب) به جای کوروش و شامیرام به جای تومیریس ملکهٔ ماساگتها است و در شاهنامه فریدون در معنی دوست منش (هخامنش) نام سرسلسله و سلسله و نام خانوادگی هخامنشیان از جمله خود کوروش سوم است.
اساس اسطورهٔ سه برادر به سکاها می رسد. هرودوت می گوید که تارگیتای پارالات (سیامک پیشدادی) سه پسر به نامهای لیپوکسائیس (شاه آرایش رنگی کرده، هوشنگ) و آرپوکسائیس (شاه سرزمین ارابه، تهمورث) و کولاکسائیس (شاه دارای جام، جمشید) داشت و مملکت خود را بین آنها تقسیم نمود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.