معنی محتمل تالش و گیل

معنی محتمل تالش و گیل
تالش (تاو-لش، سرزمین کوهستانی) را جای دامداران و گیل (منسوب به گیاه) را به معنی مردم کشاورز آورده اند.
تا (تاو) به معنی کوه است و لش. [ل َ] (اِ) (به لهجه ٔ طبری) زمین آب دار.
حسن پیرنیا در شرح هرودوت از سکاییه اروپایی نام یونانی هیلایه (جنگلی) را به صورت سکایی “گی له یا” آورده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.