معنی نام عیلام (ایلام)

معنی نام عیلام (ایلام)
با توجه به نامهای بومی و اوستایی و پارسی عیلام یعنی هلتمتی (سرزمین خدای فرزانه) و وَرِنه (سرزمین برگزیده، بنا به وندیداد سرزمین آفریدهٔ اهورامزدا) و خوزستان (سرزمین سرور) نام عیلام به سومری به معنی سرزمین واقعی خدا به نظر می رسد:
il_u/god
am/indeed
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.