معنی نام بوزینه و کپی و میمون

معنی نام بوزینه و کپی و میمون
نام فارسی بوزینه با توجه به واژۀ بوزه (تنۀ درخت) به معنی زندگی کننده در تنۀ درختان بوده است:
بوزه (بوز): تنه ٔ درخت. (برهان) (آنندراج) (شرفنامه ٔ منیری). تنه ٔ درخت که نرد نیز گویند. (رشیدی) (جهانگیری).
نام پهلوی کپی متعلق به میمون در زبان سنسکریت به معنی قهوه ای است:
कपि adj. kapi brown, ape
نام مم بلوچی (خرس) به معنی دارای نیروی بزرگ به نظر می رسند:
mah: great
ama: strong
ولی نام میمون عربی بر گرفته از ترکیب میم-[اوس] یونانی و لاتین به معنی تقلید کننده و مون زبان لاتین (بوزینه) به نظر می آید در مجموع یعنی بوزینهٔ تقلید کننده.
میمون به معنی مبارک در عربی نشان میدهد که آن وام واژه ای از سرزمینهای مجاور است چون میمون در نزد عرب تقدیس نمی شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.