ریشه های سنسکریتی و اوستایی واژه درفش

ریشه های سنسکریتی و اوستایی واژه درفش
ریشه های سنسکریتی واژه های درخشیدن و درفشیدن:
.धर adj. dhara possessing, क्ष m. ksha (fsha) lightning
بر این اساس معنی درفش کاویانی پرچم پادشاهی دارای درخشندگی بوده است.
ریشۀ سنسکریتی و اوستایی کلمۀ درفش به معنی سوراخ کنندۀ شبیه جوالدوز :
दर adj. dara cleaving,tearing up
पषते verb pashate {pash} hinder
این کلمۀ سنسکریتی در مورد خود واژۀ درفش بسیار جالب است:
द्रप्स m. drapsa flag
مطابق استاد پورداود در هرمزد نامه، درفش (دَرَ-فَش) و پرچم در فرهنگنامه های قدیم به معنی کاکل بریده هم آمده اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.