مطابقت گرزۀ گاوسر با خود فریدون (کوروش)

مطابقت گرزۀ گاوسر با خود فریدون (کوروش)
نام ذوالقرنین در تورات به عبری لوقرانیم (قوچ دو شاخ) آمده است. نام کوروش هم به صورت کوروشک در پهلوی به معنی قوچ وحشی است. در روایات ملی نیز نام فریدون (کوروش) با گرزۀ گاوسر همراه است که در اساس نه گرز وی بلکه خود همان کوروش، قوچ دو شاخ (ذوالقرنین) شاخزن به مغرب و شمال و جنوب در رؤیای دانیال نبی، در تورات فصل هشتم کتاب دانیال است:

घोराशय adj. ghorAzaya having a cruel feeling towards

بیامد خروشان بدان دشت جنگ/ به چنگ اندرون گرزۀ گاو‌رنگ (فردوسی: ۲/۱۸۰).
در اساس منظور از نام گرزۀ گاورنگ (قوچ وحشی حمله ور) خود فریدون (کوروش) بوده است.

कुरङ्ग m. kuránga antelope

You might also like
1 Comment
  1. جواد مفرد کهلان says

    در فرهنگ عیلامی گرز گاو سر در نقشهای باستانی در رابطه با ایزد و الهه جهان زیرین دیده میشود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.