معنی نامهای ویشتاسپ و پوروشسپ

معنی نامهای ویشتاسپ و پوروشسپ

این دو نام را در ترکیب ویشتَ-اسپ و پورو[ش]-اسپ به معنی دارای اسب سرکش و دارای اسبان فراوان گرفته اند ولی آنها در ترکیب ویشتَ-سپَ (در هم شکنندهٔ سرکشان) و پورو-شَسپ (دارای مراتع فراوان) مفهوم منطقی تری دارند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.