مطابقت ملکۀ سبا (بلقیس) از شهر کیتار با بودامیترا ملکۀ کیداری

 

مطابقت ملکۀ سبا (بلقیس) از شهر کیتار با بودامیترا ملکۀ کیداری
در منابع یونانی نام سلماناسار (شولمان-آشارو، یاری شده توسط ایزد صلح) از پادشاهان آشوری با نام ایرانی هرمامیتره (یاری شده توسط ایزد عهد و پیمان و صلح) جایگزین گردیده است. این یعنی میتره با شولمان (سلیمان) از خدایان آشوری مطابقت داده می‌شده است. و این نام ملکۀ سبا (سوه، سغد، سرزمین گیاهان سودمند) یعنی بلقیس (ملکۀ سرزمین پر گیاه) از شهر کیتار و سلیمان مربوط به او را با ملکه بودامیترا از سلسلۀ کیداری در سمت سغد و افغانستان پیوند می دهد.
تصاویر سکۀ بودامیثرا

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.