معنی کارن و قباد

معنی کارن و قباد
به نظر می رسد نام کارن (استدلال کننده) و قباد (تاجبخش) به عنوان پسران کاوه (در مقام ارشک) در اساس اشاره به دو گروه اشرافی سلسلۀ اشکانی یعنی کارنی پهلو و سورنی پهلو دارند که در انتخاب پادشاهان اشکانی دخالت داشته اند:
कारण n. kAraNa reasoning
शूरण adj.sUraNa high-spirited
गोप m. gopa (kuva) king
दत्ते {दा} verb 3 datte {dA} give
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.