مأخذ واژهٔ «را»

مأخذ واژهٔ «را»
واژهٔ را (علامت مفعول صریح یا علامت نسبت) را استاد پورداود در صفحهٔ ٢٠ یادداشتهای گاثاها ریشهٔ واژهٔ رائیتی (دهش و بخشش) گرفته است. نظر به واژهٔ خویشاوند لاتین آن یعنی ratio (علامت نسبت) این کلمه در جمله در جایگاه علامت نسبت به کار می رفته است.
रात adj. rAta bestowed
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.